598802223887660
598802223887660

ECO HOUSES บ้านประหยัดพลังงาน

Eco” มาจากคำว่า Ecology ซึ่งแปลตรงๆว่า “ระบบนิเวศ”คือระบบที่มีความสัมพันธ์กันของกลุ่มสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งความสัมพันธ์นั้นหมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณหนึ่งนั่นเอง

ทำไมต้อง ECO HOUSES.

บ้าน Eco House จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ พร้อมทั้งส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นจิตสำนึกที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ความเข้าใจของผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสุดท้ายแล้วย่อมส่งผลกลับมาโดยตรงต่อมนุษย์เรานั่นเองอีกทั้งผู้บริโภคในสมัยนี้ต่างคำนึงถึงเรื่อง คุณภาพชีวิตมากขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพอาหาร อากาศ หลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์มากขึ้น

We Make ECO HOUSES.

บ้าน Eco House เป็นบ้านที่ประกอบไปด้วยวัสดุที่สามารถช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พร้อมถูกออกแบบให้เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย
ในบ้านควรมีทางให้ลมผ่านเข้าออกได้เพื่อระบายอากาศและถ่ายเทความร้อน
การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีนำหนักเบาช่วยให้สามารถลดขนาดโครงสร้างของบ้านลงได้เป็นการ
ประหยัดทั้งทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณ
เลือกวัสดุโครงสร้างประหยัดพลังงานฉนวนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
ภายในตกแต่งแบบร่วมสมัยเน้นความเรียบง่ายและสะดวกแก่การใช้งานเป็นหลัก
กำหนดผนังแบ่งกั้นพื้นที่ภายในไม่ให้กั้นขวางทางลมและคำนึงถึงความสะดวกในการใช้สอยให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านอาจปลูกต้นไม้และหญ้าไว้บนหลังคาเพื่อช่วยกรองความร้อนโดยทำระบบบำบัดน้ำทิ้งมารดต้นไม้ได้อีกด้วย
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบ Eco design อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์จากโซล่าเซลล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ข้อมูลบทความจาก www.store.asolar.co.th/