เป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลคลอดออกมา เพื่อช่วยเหลือคนอยากมีบ้าน สำหรับโครงการ 

บ้านดีมีดาวน์” โดยรัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระผ่อนดาวน์ (Cash Back) ให้คนละ 50,000 บาท แต่ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้อง

ลงทะเบียนให้ทัน เพราะจำกัดจำนวนแค่ 100,000 รายเท่านั้น ส่วนใครจะมีสิทธิ์ในโครงการบ้านดีมีดาวน์บ้าง หรือมีรายละเอียด

อะไรที่ต้องรู้บ้าง กระปุกดอทคอมรวบรวมมาให้แล้ว

บ้านดีมีดาวน์ ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ?

 ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินค่าผ่อนดาวน์ 50,000 บาท ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะซื้อบ้าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 •  สัญชาติไทย

 • เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือมีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี 

 • เป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร (ต้องเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ปีภาษี 2561 กับกรมสรรพากร เท่านั้น)

 • มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เพื่อรับการโอนเงินเข้าบัญชี)

 • เป็นผู้กู้ หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านจากธนาคาร มีการทำนิติกรรม โอนจดจำนองเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่เกิน 31 มีนาคม 2563 จำนวน 100,000 รายแรก  

        

 

ต้องซื้อบ้านแบบไหน ราคาเท่าไร ?

 • เป็นการยื่นกู้ใหม่เท่านั้น สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว

 • เป็นบ้านหลังที่เท่าไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังแรก

 • ราคาบ้านเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัด

 • ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น

 • ซื้อบ้านแบบไหน ไม่เข้าร่วมโครงการ ?

 • กรณีต่อไปนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์ได้ คือ

  • ซื้อบ้านมือสอง

  • รีไฟแนนซ์บ้าน

  • ทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets : NPA) ของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์

  • ทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี

ต้องขอสินเชื่อจากธนาคารไหน ?

 สามารถซื้อบ้านหรือขอสินเชื่อบ้านได้จากธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

16. ธนาคารออมสิน

17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หากธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ทำนิติกรรม มีการจดจำนองเรียบร้อย ภายใน 100,000 รายแรก และเมื่อรัฐบาลตรวจสอบ

คุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขโครงการแล้ว จะมีสิทธิ์ได้คืนเงินค่าดาวน์บ้าน 50,000 บาท

จะได้รับเงินคืน 50,000 บาท อย่างไร ?

 ผู้ลงทะเบียนต้องจ่ายเงินดาวน์บ้านไปก่อน จากนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินคืน 50,000 บาท ให้ในภายหลัง โดยธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะเป็นผู้โอนคืนให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์

ลงทะเบียนบ้านดีมีดาวน์ ได้ที่ไหน เมื่อไร ?

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านจากธนาคาร มีการทำนิติกรรม จดจำนองบ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เป็นต้นไป และเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.2 ล้านบาท สามารถมาลงทะเบียนรับสิทธิ์บ้านดีมีดาวน์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม

2562 ดังนี้

 • สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

 • ได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว 100,000 รายแรก เท่านั้น

 • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิ์จากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน

บ้านดีมีดาวน์ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ

ยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมการปกครอง, กรมสรรพากร, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ ITMX

2. หากตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติจากกรมการปกครอง (ตรวจสอบตัวตน) และกรมสรรพากร (ตรวจสอบรายได้

ไม่เกินปีละ 1.2 ล้านบาท) จะได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก 

จากนั้นสามารถนำ SMS ไปขอยื่นกู้ที่ธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ได้

3. สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ โดยอนุมัติเงินกู้และดำเนินการจดจำนองให้แล้วเสร็จ

 แต่หากตรวจสอบพบว่า เป็นการขอกู้ผิดมาตรการ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อนวันที่ 27

พฤศจิกายน 2562 จะไม่ได้รับสิทธิ์บ้านดีมีดาวน์

4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB ว่าตรงกับวัตถุประสงค์การกู้หรือไม่ วันที่จดจำ

นองตรงกันไหม พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีพร้อมเพย์กับ ITMX 

5. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างผ่านเรียบร้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีพร้อม

เพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอน

หากใครกำลังจะซื้อบ้านอยู่แล้ว หรือมีแผนจะซื้อบ้านในปีหน้า สามารถลงทะเบียน “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อรับเงินดาวน์บ้านคืน 50,000 บาทได้เลย โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนกว่าจะครบจำนวน 100,000 สิทธิ์ 

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02 111 1144 *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Officeเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of

Finance News Stationเฟซบุ๊ก พรรคพลังประชารัฐบ้านดีมีดาวน์