ความซุกซนของหมาแมวในมุมมองคนรักสัตว์อาจจะดูน่ารัก ตราบใดที่ความซุกซนนี้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้

แก่คนทั่วไปนะครับ เพราะสัตว์เลี้ยงของเราอาจไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน สิ่งที่สำคัญสำหรับคนรักสัตว์คือความรับ

ผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง เลี้ยงสัตว์อย่างไร?? ไม่ให้กระทบกระเทือนเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเห่าหอนเวลา

กลางคืน ปล่อยสุนัขไล่เห่าไล่กัดคนเดิน หรือปล่อยให้เขาออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะโดยไม่เก็บทำความสะอาด

รวมถึงการพาสัตว์เลี้ยงไปในที่ห้ามเข้า เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ศูนย์การค้า ฯลฯ การกระทำของสัตว์ไม่ว่าจะก่อ

ความเสียหาย สร้างความรำคาญ หรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ผู้ที่ได้รับการละเมิดสิทธิ์มีสิทธิทางกฎหมายที่จะ

เรียกร้องเอาได้นะครับ ฉะนั้นคนเลี้ยงสัตว์ควรรู้กฎหมายเหล่านี้ไว้บ้าง

สัตว์เลี้ยงไปสร้าง อันตราย เช่น สุนัขไล่กัด สัตว์ไปวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุ

◾ เข้ากฎหมายอาญามาตรา 377 “ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง

ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” โทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สัตว์เลี้ยงสร้าง ความเสียหาย เช่น ออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือในเขตบ้านคนอื่น กัดทรัพย์สินของคนอื่นได้

รับความเสียหาย เป็นต้น

 ◾ เข้ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคล

ผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ

อันเกิดแต่สัตว์นั้น”โทษ : เจ้าของต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย

สัตว์เลี้ยงสร้างความ รบกวน รำคาญ เช่น สุนัขเห่าหอนตอนดึก รบกวนการนอนหลับของเพื่อนบ้าน หรือเจ้าของ

ไม่ทำความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน

◾ เข้ากฎหมายอาญามาตรา 397 “ผู้ใดกระทำการใดๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้

รับความอับอาย เดือดร้อน รำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท”โทษ : ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

การเลี้ยงสัตว์แทบจะไม่ต่างอะไรกับการเลี้ยงเด็กสักคนเลยครับ เขาก็ต้องการการเอาใจใส่ ฉะนั้นหากต้องการ

เลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยเขา ดูแลเรื่องสุขอนามัยให้ดี รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเมื่อสัตว์

เลี้ยงของเราไปรบกวนผู้อื่น และควรมีพื้นที่ในการดูแล อย่างคอนโด ควรเลี้ยงบนคอนโดที่เขาอนุญาตให้เลี้ยง

สัตว์เท่านั้น ขนาดและจำนวนก็ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว์ด้วยครับ ถ้าคอนโดห้ามเลี้ยงสัตว์ก็ควรงด

หรืออาจเลือกเลี้ยงปลาสวยงามแทนจะดีกว่า เพื่อไม่ให้ผิดใจกับเพื่อนบ้าน