รีไฟแนนซ์  คือ การก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยจะทำให้เราได้รับดอกเบี้ยที่ลดลง จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดลดลง

หรือเป็นการรวมหนี้สินหลายก้อนให้อยู่ในก้อนเดียวเพื่อลดภาระที่หลากหลาย

2  วิธี รีไฟแนนซ์บ้านให้คุ้มค่า

1. ศึกษาค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมกับสถาบันการเงินใหม่ที่เรากำลังจะย้าย 

บวกกับค่าใช้จ่ายระหว่างการย้าย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนด

  • ค่าจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่

  • ค่าธรรมเนียมในการจำนอง

  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน

  • ค่าทำประกันอัคคีภัย

  • ค่าอากรแสตมป์

2. เปรียบเทียบดอกเบี้ยและเงื่อนไขของธนาคาร ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการขอสินเชื่อทุกครั้งระหว่างสถาบัน

การเงินที่เดิมและที่ใหม่ เนื่องจากแต่ละสถาบันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ดอกเบี้ย บางธนาคารอาจมีกฎเกณฑ์การห้าม

รีไฟแนนซ์ ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการผ่อนชำระ พิจารณาอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว

คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาว่าเราควรจะรีไฟแนนซ์ดีหรือไม่

ดังนั้นการจะรีไฟแนนซ์ ควรจะรีไฟแนนซ์ให้เราได้ประโยชน์มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่มีก่อนและหลังการรีไฟแนนซ์

บทความ  โดยวิชั่น กรุ๊ป