เชื่อว่าหลายท่านอาจกำลังเกิดปัญหา ว่าได้มีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้าน) ไปแล้ว แต่ธนาคารไม่อนุมัติ! หรือ

อนุมัติวงเงินมาไม่เพียงพอต่อราคาบ้านที่เราต้องการ จะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้าง วันนี้ทีมงานบ้านดี จะมาขออธิบาย

ว่าการ “กู้ร่วมคืออะไร” มีส่วนช่วยในการที่ธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มอย่างไรบ้าง

   เบื้องต้นต้องขออธิบายก่อนว่าการ “กู้ร่วม” กับ “ค้ำประกัน” นั้นมีความหมายคนละอย่างกัน การกู้ร่วมนั้น ธนาคารจะนับผู้กู้ร่วม

เป็นเสมือนลูกหนี้คนหนึ่ง และจะนำรายได้ หนี้สิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ร่วมมาร่วมพิจารณาในการอนุมัติด้วย ซึ่งหลังจากสิน

เชื่ออนุมัติแล้ว “ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม จะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน”

  • ความรับผิดชอบต่อการกู้ร่วม คืออะไร 

การกู้ร่วมนั้นหมายถึง ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมมีหนี้สินร่วมคนละ

ครึ่ง เช่น วงเงินในการขอสินเชื่อ 1 ล้านบาท เท่ากับผู้กู้หลัก

มีหน้าที่ในการชำระหนี้ 5 แสนบ้าน และผู้กู้ร่วมมีหน้าที่ผ่อน

ชำระ 5 แสนบาท หากคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ครบ 1 ล้านบาท

มีสิทธิ์เรียกร้องเงินจากอีกฝ่ายได้ ครั้งนึงของหนี้สิน (คือ 5

แสนบาท) หรือในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่มีการชำระสินเชื่อหรือ

ขาดการผ่านชำระต่อธนาคาร ธนาคารสามารถเรียกเงินจาก

คนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือให้มีสิทธิ์ในการใช้หนี้ร่วมกันก็ได้

  • กู้ร่วมเพื่อเพิ่มวงเงินในการขอสินเชื่อ

ในบางกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ ไม่สัมพันธ์กับราคาบ้านที่ต้องการ ผู้ขอสินเชื่อสามารถ “กู้ร่วม”เพื่อให้ธนาคาร

สามารถนำรายได้ของ “ผู้ขอสินเชื่อทั้งสอง” มาพิจารณาต่อวงเงินที่ขอ ว่าสามารถมีกำลังเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระสินเชื่อ

ที่ขอได้

  • กู้ร่วมกับใครได้บ้าง

ได้แก่ สามี – ภรรยา (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสามารถใช้เอกสารอื่นเช่น

ใบแจ้งเกิดของบุตร หรือ ทะเบียนบ้านของบุตร) บิดา – มารดา – บุตร

และ พี่น้องร่วมสายเลือด (พ่อและแม่เดียวกัน)

  • เมื่อผ่อนชำระหนี้ครบแล้ว ทรัพย์จะตกเป็นของใคร

สำหรับข้อนี้ ขึ้นอยู่กับตอนโอนกรรมสิทธิ์ ว่าได้มีการบันทึกชื่อหลังโฉนดเป็นชื่อเป็นคนเดียวที่เป็นเข้าของกรรมสิทธิ์

หรือบันทึกชื่อทั้งสองคนเป็นเข้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

  • ขอถอนชื่อการจากการกู้ร่วมได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ค่ะ แต่ธนาคารจะพิจารณาจากผู้กู้หลัก ว่าหากเหลือผู้กู้หลักเพียงผู้เดียวแล้ว จะมีความสามารถในการผ่อนชำระหรือ

ไม่ กรณีวงเงินสินเชื่อเหลือน้อยแล้วเพราะได้มีการผ่อนชำระมานาน ส่วนมากก็มักจะไม่มีปัญหา แต่ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีหน้าที่ใน

การตกลงกันเองว่ากรรมสิทธิ์หลังโฉนดจะเป็นชื่อของใคร

เนื้อหา วิชั่นกรุ๊ป